ترجمه مقاله

رقعه

فرهنگ فارسی عمید

۱. نامۀ کوچک؛ نوشتۀ کوتاه.
۲. وصله‌ای که به لباس می‌دوزند.
۳. صفحۀ شطرنج یا نرد.
۴. قطعه‌ای از چیزی که بر آن می‌نوشتند، مانند پوست، کاغذ، یا پارچه.
ترجمه مقاله