ترجمه مقاله

رفوشه

فرهنگ فارسی عمید

۱. بازی؛ شوخی؛ مسخرگی.
۲. گناه؛ عصیان.
ترجمه مقاله