ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفا

فرهنگ فارسی عمید

رفوگر؛ رفو‌کننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ