ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفا

فرهنگ فارسی عمید

اتفاق؛ پیوستگی؛ سازگاری.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ