ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رطل

فرهنگ فارسی عمید

۱. واحد وزن مایعات برابر ۱۲ اوقیه یا ۸۴ مثقال. Δ این وزن در جاهای مختلف تفاوت داشته؛ وزنی که در ایران یک‌رطل گفته میشده معادل صدمثقال بوده (هر مثقال ۲۴ نخود).
۲. پیمانه؛ پیالۀ شراب.
⟨ رطل گران: [قدیمی] پیمانۀ بزرگ شراب.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ