ترجمه مقاله

رزانت

فرهنگ فارسی عمید

باوقار بودن؛ سنگین بودن؛ آهستگی و وقار.
ترجمه مقاله