ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رخش

فرهنگ فارسی عمید

۱. سرخ و سفید به‌هم‌آمیخته.
۲. (اسم) آنچه به رنگ سرخ و سفید یا دارای خال‌های سرخ باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ