ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رخش

فرهنگ فارسی عمید

اسب، به‌ویژه اسب اصیل. Δ در اصل نام اسب رستم بوده است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ