ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رباخوار

فرهنگ فارسی عمید

کسی که سود پول می‌گیرد؛ نزول‌خور.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ