ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رای

فرهنگ فارسی عمید

۱. اندیشه؛ فکر.
۲. عقل.
۳. عقیده.
۴. تدبیر.
۵. عزم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ