ترجمه مقاله

رابطه

فرهنگ فارسی عمید

۱. آنچه دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط می‌دهد؛ علاقه بین دو تن یا دو چیز؛ علاقه؛ پیوند.
۲. (صفت) [قدیمی] ربط‌دهنده؛ پیونددهنده.
ترجمه مقاله