ترجمه مقاله

ذوزنقه

فرهنگ فارسی عمید

شکل چهارضلعی که فقط دو ضلع آن متوازی باشد.
ترجمه مقاله