ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذات

فرهنگ فارسی عمید

عین و جوهر و حقیقت چیزی؛ نَفْس.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ