ترجمه مقاله

دیرک

فرهنگ فارسی عمید

ستون خیمه؛ تیری که در وسط چادر برپا می‌شود و چادر بر روی آن قرار می‌گیرد.
ترجمه مقاله