ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیباجی

فرهنگ فارسی عمید

۱. دیباگر؛ دیباباف.
۲. دیبافروش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ