ترجمه مقاله

دومو

فرهنگ فارسی عمید

کسی که موهای سر و صورتش سیاه و سفید باشد.
ترجمه مقاله