ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولت

فرهنگ فارسی عمید

۱. دارایی؛ ثروت؛ مال.
۲. (سیاسی) زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور.
۳. (سیاسی) هیئت وزیران؛ نخست‌وزیر و وزیران او.
۴. [قدیمی] آنچه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد.
۵. (اسم مصدر) [قدیمی] گردش نیکی به سود کسی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ