ترجمه مقاله

دوجنیبت

فرهنگ فارسی عمید

شب‌و‌روز.
ترجمه مقاله