ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنبال

فرهنگ فارسی عمید

۱. دم؛ دنب.
۲. پس؛ عقب؛ پشت و عقب کسی یا چیزی.
⟨ دنبال کردن: (مصدر متعدی)
۱. عقب کسی یا کاری رفتن.
۲. کاری را ادامه دادن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ