ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنباله

فرهنگ فارسی عمید

۱. دم.
۲. دم‌مانند؛ هرچیز شبیه دم که در عقب چیزی باشد.
۳. [مجاز] پس؛ پی.
۴. [عامیانه، مجاز] پیرو.
۵. [مجاز] بقیه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ