ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمن

فرهنگ فارسی عمید

مزبله؛ خاکروبه‌دان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ