ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمخور

فرهنگ فارسی عمید

دمساز؛ همدم؛ همراز؛ سازگار؛ هم‌صحبت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ