ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلق

فرهنگ فارسی عمید

خرقه؛ پوستین؛ جامۀ درویشی؛ لباس ژنده و مرقع که درویشان به تن می‌کنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ