ترجمه مقاله

دفینه

فرهنگ فارسی عمید

۱. پنهان.
۲. (اسم) پول یا چیز دیگری که زیر خاک پنهان کرده باشند؛ گنج.
ترجمه مقاله