ترجمه مقاله

دغا

فرهنگ فارسی عمید

۱. مکار؛ دغل.
۲. ویژگی سیم و زر قلب و ناسره.
۳. (اسم) مکر؛ فریب: ◻︎ کس نداند مکرِِ او اِلا خدا / در خدا بگریز و وارَه زآن دغا (مولوی: ۸۶۶).
ترجمه مقاله