ترجمه مقاله

دعوی

فرهنگ فارسی عمید

۱. ادعای علمی یا هنری.
۲. ادعا کردن.
۳. ادعا.
۴. [قدیمی] خواستن.
۵. (حقوق، فقه) دادخواهی.
۶. نزاع.
۷. [جمع: دعاوی] خواهانی.
۸. [قدیمی] کسی را خواندن.
ترجمه مقاله