ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستار

فرهنگ فارسی عمید

شال که دور سر ببندند؛ دستمال؛ شال؛ مندیل؛ عمامه؛ بروفه؛ دستا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ