ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریواس

فرهنگ فارسی عمید

چهار طرف در خانه؛ چهارچوبه که در را میان آن کار می‌گذارند؛ چهارچوب در: ◻︎ درواز و دریواس فرو‌گشت و برآمد / بیم است که یک‌بار فرود آید دیوار (رودکی: لغت‌نامه: دریواس).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ