ترجمه مقاله

درنشاندن

فرهنگ فارسی عمید

نصب کردن چیزی در جایی مثل نصب کردن یا جا دادن دانۀ یاقوت یا فیروزه بر روی انگشتر؛ نشاندن؛ جا دادن.
ترجمه مقاله