ترجمه مقاله

درمان

فرهنگ فارسی عمید

۱. (پزشکی) عملیاتی که برای مداوا شدن و بهبود مریض صورت می‌گیرد.
۲. [مجاز] دوا؛ دارو.
۳. [مجاز] چاره؛ علاج.
ترجمه مقاله