ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دراز

فرهنگ فارسی عمید

بلند؛ کشیده.
⟨ دراز کشیدن: (مصدر لازم) به پشت روی زمین خوابیدن و پاها را درازکردن؛ خوابیدن بر روی زمین یا بستر برای استراحت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ