ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیر

فرهنگ فارسی عمید

= خِیری: ◻︎ چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله برگش به کردار خیر (فردوسی۴: ۴۳۲).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ