ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوک

فرهنگ فارسی عمید

۱. (زیست‌شناسی) پستانداری سم‌دار، با پوزۀ کشیده، بدن پُرچربی، پوست ضخیم، دست و پای کوتاه، و چشم‌های کوچک.
۲. (پزشکی) [قدیمی] = خنازیر
⟨ خوک ‌دریایی: (زیست‌شناسی) = دلفین
⟨ خوک‌ وحشی: (زیست‌شناسی) = گراز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ