ترجمه مقاله

خلیل

فرهنگ فارسی عمید

۱. لقب ابراهیم پیامبر.
۲. [قدیمی] دوست مهربان و یکدل؛ دوست صادق.
ترجمه مقاله