ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلل

فرهنگ فارسی عمید

۱. کاهش.
۲. رخنه و تباهی در کار.
۳. گشادگی و رخنه.
۴. آسیب؛ صدمه.
۵. [قدیمی] قصور؛ کوتاهی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ