ترجمه مقاله

خشکیدن

فرهنگ فارسی عمید

۱. از میان رفتن آب و رطوبت چیزی؛ خشک شدن.
۲. از رشد و نمو افتادن و پژمرده شدن.
۳. یخ زدن.
۴. [مجاز] متعجب شدن.
ترجمه مقاله