ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشکانج

فرهنگ فارسی عمید

لاغر؛ نحیف؛ استخوانی: ◻︎ تو چنین فربه و آگنده چرایی؟ پدرت / هندویی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف (لبیبی: شاعران بی‌دیوان: ۴۸۶).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ