ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خسبیدن

فرهنگ فارسی عمید

= خوابیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ