ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفت

فرهنگ فارسی عمید

۱. کودن.
۲. ویژگی کسی که براثر پیری، فساد و تباهی عقل پیدا کرده است.
⟨ خرفت شدن: (مصدر لازم) تباه شدن عقل براثر پیری.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ