ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خردپیشه

فرهنگ فارسی عمید

= خردمند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ