ترجمه مقاله

خرامیدن

فرهنگ فارسی عمید

۱. راه رفتن از روی ناز و وقار و به‌زیبایی.
۲. [قدیمی] رفتن.
ترجمه مقاله