ترجمه مقاله

خرامنده

فرهنگ فارسی عمید

ویژگی کسی که با ناز و وقار و به‌زیبایی راه می‌رود.
ترجمه مقاله