ترجمه مقاله

خراتین

فرهنگ فارسی عمید

= خراطین
ترجمه مقاله