ترجمه مقاله

خدعه

فرهنگ فارسی عمید

حیله‌گری؛ مکاری؛ فریبکاری.
ترجمه مقاله