ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدشه

فرهنگ فارسی عمید

۱. آسیب؛ صدمه.
۲. اثری که از زخم یا خراش باقی مانده باشد؛ خراشیدگی؛ خراش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ