ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاورشناس

فرهنگ فارسی عمید

کسی که آشنا و دانا به اوضاع و احوال ملل مشرق‌زمین است؛ شرق‌شناس؛ مستشرق.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ