ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاصیت

فرهنگ فارسی عمید

۱. خوی و طبیعت مخصوص کسی یا چیزی.
۲. فایده و اثر چیزی؛ اثر.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] خاص بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ