ترجمه مقاله

خارق

فرهنگ فارسی عمید

۱. پاره‌کننده؛ ازهم‌درنده؛ شکافنده.
۲. ویژگی آنچه عادت و نظام عمومی و طبیعی را بر هم می‌زند.
۳. معجزه.
ترجمه مقاله