ترجمه مقاله

حلم

فرهنگ فارسی عمید

آنچه در خواب می‌بینند؛ رؤیا؛ خواب.
ترجمه مقاله