ترجمه مقاله

حصا

فرهنگ فارسی عمید

سنگ‌ریزه.
ترجمه مقاله